Monday

 • Dr. Vinayak Nanekar

 • Dr. Sumit Nagpure

 • Dr. Amit Surana

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

 • Dr. Bhushan Mehetre

 • Dr. Aditya Naik Nimbalkar

Tuesday

 • Dr. Vinayak Nanekar

 • Dr. Sumit Nagpure

 • Dr. Amit Surana

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

 • Dr. Bhushan Mehetre

 • Dr. Aditya Naik Nimbalkar

Wednesday

 • Dr. Vinayak Nanekar

 • Dr. Sumit Nagpure

 • Dr. Amit Surana

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

 • Dr. Bhushan Mehetre

 • Dr. Aditya Naik Nimbalkar

Thursday

 • Dr. Vinayak Nanekar

 • Dr. Sumit Nagpure

 • Dr. Amit Surana

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

 • Dr. Bhushan Mehetre

 • Dr. Aditya Naik Nimbalkar

Friday

 • Dr. Sumit Nagpure

 • Dr. Amit Surana

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

 • Dr. Bhushan Mehetre

 • Dr. Aditya Naik Nimbalkar

Saturday

 • Dr. Sumit Nagpure

 • Dr. Amit Surana

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

 • Dr. Bhushan Mehetre

Sunday

 • Dr. Suyog Choudhary

 • Dr. Jayant Khatal

Daily

 • Dr. Rajendra Gundawar

 • Dr. Shiv Mehta

 • Dr. Pravin Misal

 • Dr. Sandip Chahande

 • Dr. Nikhil Talathi

 • Dr. Ankush Wankhede

 • Dr. Sachin Gandhi

 • Dr. Vilas Shingare

 • Dr. Hasmukh Gujar

 • Dr. Ishwar Zanwar

 • Dr. Lalit Bansal

 • Dr. Harshad Toshniwal

 • Dr. Kiran Kudrimoti

 • Dr. Ajinkya Patil

 • Dr. Shraddha Shastri

 • Dr. Pratidnya Shinde

 • Dr. Jayesh Shinde

 • Dr. Abhay Sancheti

 • Dr. Balaji Kadam

 • Dr. Rajesh Kothawale

 • Dr. Pankaj Magar

 • Dr. Amar Raykantiwar

 • Dr. Aditya Naik Nimbalkar

By Appointment

 • Dr. Rajendra Gundawar

 • Dr. Shiv Mehta

 • Dr. Pravin Misal

 • Dr. Sandip Chahande

 • Dr. Hasmukh Gujar

 • Dr. Lalit Bansal

 • Dr. Swapna Athawale

 • Dr. Ankit Malu

 • Dr. Ajinkya Patil

 • Dr. Dadasaheb Maindad